CIT-8E (1) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych

Wersja: (1) | Pobrań: 778 | Obowiązuje od: 2021-05-19
Brak głosów

Opis: CIT-8E (1) Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych

Formularz składają podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy, podlegający opodatkowaniu w roku podatkowym ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy, zwanym dalej "ryczałtem". Deklarację należy składać do końca trzeciego miesiąca następnego roku (do końca marca) - art. 29r ust. 1 ustawy.. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podatnik wybierając ryczałt stosuje wyłącznie przepisy rozdziału 6b ustawy, z pominięciem pozostałych przepisów ustawy określających zasady opodatkowania. Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Zgodnie z art. 28f ustawy opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat podatkowych, przy czy opodatkowanie ryczałtem przedłuża się o kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących lat czterech lat podatkowych. Jeżeli podatnik nie chce kontynuować opodatkowania ryczałtem, składa informację o rezygnacji z takiego opodatkowania w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik stosował to opodatkowanie.

Do CIT-8E (1) można dołączyć następujące załączniki - formularze będą dostępne również w programie fillup: CIT/EZ.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Dz.U. 2021 poz. 912)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.