Aktualnie obowiązujący druk

DN-15/A (archiwalny) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Warszawa

Wersja: 01.01.2016 | Pobrań: 631 | Obowiązuje od: 2016-01-01 do: 2017-12-31
Brak głosów

Opis: DN-15/A (archiwalny) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Warszawa

Formularz DN-15/A stanowi załącznik do deklaracji DN-15.
Termin składania: Do 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku
Miejsce składania:

  1. Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
  2. W przypadku posiadania nieruchomości na terenie kilku dzielnic m.st. Warszawy deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Składający: Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1619 z późn.zm.) w przypadku niewykonania bądź częściowego niewykonania zobowiązania podatkowego wynikającego z niniejszej deklaracji.

OBJAŚNIENIA

  1. W przypadku większej liczby przedmiotów opodatkowania należy wpisać „DN-15/A” lub „zestawienie”.
  2. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  3. 1/12 kwoty podatku wynikającego z poz. 80, w zaokrągleniu do pełnych złotych. W przypadku deklaracji korygującej powyższa zasada ma zastosowanie od miesiąca następującego po zaistnieniu okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnieniu zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Wówczas raty miesięczne sprzed powstania zmiany wpisuje się w wysokości wynikającej z korygowanej deklaracji.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 30 października 2015 r. poz. 8633);
Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 11 grudnia 2015 r. poz. 10689);
Uchwała Nr XXI/511/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 11 grudnia 2015 r. poz. 10690).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.