DokW Dokument wycofania

Wersja: 27.10.2011 | Pobrań: 1106 | Obowiązuje od: 2011-10-27
Brak głosów

Opis: DokW Dokument wycofania

Wycofanie produktów rybnych odbywa się w centrum pierwszej sprzedaży. Organizacja producentów zgłasza zamiar dokonania wycofania produktów rybnych okręgowemu inspektorowi rybołówstwa morskiego właściwemu ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży. W zgłoszeniu zamiaru dokonania wycofania produktów rybnych organizacja producentów:

 1. podaje informacje o wycofywanym produkcie rybnym: nazwę gatunku, ilość, cenę wycofania, kategorię wielkości, kategorię świeżości, formę prezentacji, rejon połowu;
 2. wskazuje centrum pierwszej sprzedaży, w którym produkty rybne pozostaną przez określony czas, nie krótszy jednak niż 24 godziny.
 3. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o którym mowa w ust. 2, na podstawie otrzymanego zgłoszenia dokonuje w centrum pierwszej sprzedaży sprawdzenia zgodności informacji podanych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.

Organizacja producentów wystawia dokument wycofania, który zawiera:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer;
 3. nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów wystawiającej dokument;
 4. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres członka organizacji producentów, który dokonał połowu;
 5. oznakę rybacką statku rybackiego i rejon połowu, z odniesieniem do numeru strony dziennika połowowego;
 6. informacje o wycofanym produkcie rybnym: nazwę gatunku, ilość, kategorię wielkości, kategorię świeżości, formę prezentacji;
 7. datę i godzinę wycofania produktu rybnego;
 8. miejsce wystawienia do sprzedaży i wycofania produktu rybnego;
 9. cenę wycofania produktu rybnego;
 10. wskazanie sposobu rozdysponowania i miejsca przeznaczenia produktu rybnego;
 11. podpis członka organizacji producentów, który dokonał połowu;
 12. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji producentów;
 13. potwierdzenie wycofania produktów rybnych dokonane przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego, zawierające wskazanie jego siedziby, podpis i odcisk imiennej pieczęci.

Jeżeli okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego, o którym mowa w art. 50 ust. 2, stwierdzi niezgodność między stanem faktycznym a danymi zawartymi w dokumencie wycofania, informuje o tym ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz właściwego dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 168);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania (Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1289).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.