DOP-2 (2014) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej - Szczecin

Wersja: 15.01.2014 | Pobrań: 887 | Obowiązuje od: 2014-01-01
Brak głosów

Opis: DOP-2 (2014) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej - Szczecin

Formularz przeznaczony również dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4 m3.

Podstawowym obowiązkiem formalnym związanym z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, który ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych jest złożenie do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Z związku z przyjęciem przez Radę Miasta niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r., każdy właściciel nieruchomości musi ponownie złożyć deklarację o wysokości opłaty. Ten obowiązek wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nową deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2014 r. Dopiero po złożeniu nowej deklaracji właściciel nieruchomości będzie mógł regulować opłatę w wysokości wynikającej z niższych stawek.
Terminy płatności nie ulegają zmianie, w związku z czym pierwszą wpłatę według nowych stawek
- za styczeń i luty 2014 – opłatę należy uiszczać do 15 lutego 2014 r.

Dane właściciela nieruchomości w nowej deklaracji muszą być tożsame z danymi właściciela zawartymi w pierwszej deklaracji. Inaczej mówiąc, jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości a deklaracja do urzędu była złożona z danymi żony, to nowa, składana na skutek zmiany stawek, deklaracja też musi wskazywać żonę jako właściciela nieruchomości.

Cały czas można korzystać z infolinii 91 435 11 98 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogamy) a także

kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

Więcej informacji: www.ecozmiany.szczecin.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zwana dalej ucpg.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.