DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów

Wersja: 25.07.2013 | Pobrań: 1658
Brak głosów

Opis: DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu w rejestrze zastawów

Formularz DW-1  należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem pól. Każdy wniosek należy składać z dowodem wpłaty. Wniosek złożony nie na formularzu, wypełniony niepoprawnie lub nieczytelnie, wniosek nie opłacony lub od którego uiszczono opłatę niższą od należnej pozostawia się bez nadania mu biegu.

We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów podaje się:

  1. dla osób fizycznych - powszechny numer identyfikacyjny PESEL albo imię i nazwisko,
  2. dla osób prawnych, spółek komandytowych, spółek jawnych i innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi - powszechny numer identyfikacyjny REGON albo nazwę.

We wnioskach, jeżeli nie wskazano w nich powszechnego numeru identyfikacyjnego, można podać również:

  1. dla osób fizycznych - drugie imię oraz dane dotyczące adresu: województwo, gmina, miejscowość,
  2. dla osób prawnych, spółek komandytowych, spółek jawnych i innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi - dane dotyczące adresu: województwo, gmina, miejscowość.

Wniosek składa się:

  1. w Wydziale Obsługi Klientów,
  2. w ekspozyturze.

Ekspozytura udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów tylko na wniosek złożony bezpośrednio w ekspozyturze.
Wnioski przesyłane pocztą do ekspozytur przekazuje się do Wydziału Obsługi Klientów.
Opłaty za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń, zwane dalej "opłatami", wnosi się na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli wniosek złożono w Wydziale Obsługi Klienta, albo na wskazany rachunek bankowy sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, jeżeli wniosek złożono w ekspozyturze. Do wniosku należy dołączyć oryginalny dowód wniesienia opłaty, a w przypadku przesłania pocztą - jego kopię. W przypadku dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej - na wydruku należy zamieścić informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za składany wniosek. Dowodu wniesienia opłaty w formie wydruku lub kopii nie zwraca się.

Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na wniosek, na podstawie danych wyszukanych w rejestrze zastawów, dokładnie odpowiadających wypełnionym lub wykreślonym polom wniosku.

http://bip.ms.gov.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.