DzP-zal Dziennik praktyk - załącznik

Wersja: 24.04.2014 | Pobrań: 1206 | Obowiązuje od: 2014-04-24
Brak głosów

Opis: DzP-zal Dziennik praktyk - załącznik

Formularz stanowi załącznik do Dziennika praktyk. Załącznik należy wypełniać w przypadku, gdy zabraknie miejca na formularzu głównym.

Wypełniony dziennik praktyk studenckich, zawodowych lub szkolnych jest podstawą wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk. Zaświadczenie nie posiada ustawowego wzoru i nie jest regulowane standardami ustawowymi. Stąd właśnie obowiązek kontroli wewnętrznych przepisów statuujących działania jednostki, a szczególnie monitorowania, czy dana jednostka nie stosuje własnego dziennika praktyk lub wzoru zaświadczenia. W ich braku zastosowanie znajduje każdy dopuszczalny druk, wskazujący jednak pewny minimalny standard informacyjny dla odbywającego praktykę oraz dla otrzymujących zaświadczenie organu, uczelni czy podmiotu.

Zaświadczenie powinno wskazywać, ile godzin lub dni trwała praktyka, na jakich stanowiskach się ją odbywało oraz jakie były obowiązki praktykanta. Ponadto podawać powinna dane opiekuna praktyk, który powinien zaświadczenie podpisać, podobnie jak i osoba upoważniona w podmiocie do wystawiania takich zaświadczeń. Dopuszczalne jest podpisywanie dziennika i zaświadczenia jednorazowo, na ostatniej stronie jak i przy każdej odbytej czynności – dniu czy wpisie.

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne istnieje możliwość skierowania osoby na płatne praktyki lub staż, organizowane przez Urząd Pracy.

Odpłatność praktyk lub zwrot poniesionych kosztów należy każdorazowo uzgadniać z podmiotem wysyłającym lub organizującym. Z samej zasady jednak praktyka jest czynnością nieodpłatną, natomiast dopiero staż zawodowy lub praktyka absolwencka z reguły podlega określonej odpłatności.

Podstawa prawna:

Art. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 poz. 674 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.