DZSN-Rycz Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Wersja: 24.10.2016 | Pobrań: 2201
Brak głosów

Opis: DZSN-Rycz Dzienne zestawienie sprzedaży niezaewidencjonowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Zapisy w ewidencji przedsiębiorców rozliczających przychody ryczałtem (od przychodów ewidencjonowanych) są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami. W przypadku sprzedaży bez faktur – przedsiębiorcy dokumentują sprzedaż na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zestawienie obejmować powinno zarówno sprzedaż dokonywaną w gotówce, jak również przelewy na rachunek bankowy, płatności kartą itp. W zestawieniu sumować należy całość sprzedaży, nie trzeba dzielić jej na poszczególne metody i rodzaje, jakimi dokonano zapłaty.

W przypadku sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, sprzedaży tego rodzaju nie należy ujmować w dziennych zestawieniach sprzedaży niezaewidencjonowanej. Podatnik nie powinien dodatkowo (oprócz kasy fiskalnej) prowadzić dziennego zestawienia sprzedaży niezaewidencjonowanej lub prowadzić go zamiast ewidencji na kasie. Nie można pomiąć ewidencji w formie kasy rejestrującej wykazywaniem sprzedaży w dokumencie sprzedaży niezaewidencjonowanej. Należy zatem równolegle monitorować przekraczanie limitów, od których obowiązkowym staje się rozpoczęcie rejestracji na kasie.

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących dokonują bowiem zapisów w ewidencji na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie raportu dobowego, podatnik wpisuje łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna:

Par. 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tj. z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 701).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.