GEO ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wersja: 31.07.2020 | Pobrań: 1753 | Obowiązuje od: 2020-07-31
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: GEO ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnych

Formularz: Zgłoszenie prac geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
 

W polu nr 1 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.).
W polu nr 2 identyfikatorem wykonawcy jest:
- w przypadku gdy wykonawcą jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna – nr NIP;
- w przypadku gdy wykonawcą jest biegły sądowy – nr uprawnień zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe,
- w przypadku gdy wykonawcą jest mierniczy górniczy – nr świadectwa wydanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o stwierdzeniu kwalifikacji do wykonywania czynności mierniczego górniczego;
- w przypadku gdy wykonawca jest podmiotem zagranicznym – nr identyfikacyjny stosowany w kraju, w którym ma siedzibę wykonawca.

W polu nr 3 dane wymagane w celu przekazania informacji o wyniku weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 12b ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W polu nr 4 osoby wykonujące funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego wpisują swoje dane jako kierownika prac geodezyjnych. 

W polu nr 5 przy podawaniu numerów lub identyfikatorów obiektów EGiB (jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna) wskazywane nimi obiekty muszą przylegać do siebie. Jeżeli zaznaczono, że zakres pracy jest określony w załączniku, pole może pozostać niewypełnione lub zawierać identyfikatory działek objętych obszarem zgłoszenia. Przy zgłaszaniu prac geodezyjnych za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie jest konieczne podawanie współrzędnych punktów wielokąta (poligonu) określającego obszar zgłoszenia. W takim przypadku pole może zawierać identyfikatory działek objętych obszarem zgłoszenia.

W polu nr 6 nie dotyczy sporządzenia projektu scalenia lub wymiany gruntów.

W polu nr 7 w przypadku biegłych sądowych należy wskazać sygnaturę akt sprawy, w której wykonawca został ustanowiony biegłym sądowym. W tym polu można również wskazać w szczególności informacje dotyczące oczekiwanych materiałów, formy ich przekazania i sposobu odbioru materiałów zasobu.

W polu nr 8 podpis własnoręczny; w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany; w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wykonawcy w tym systemie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2014 poz. 924) - załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.