Aktualnie obowiązujący druk

GUS DNU-R (archiwalny) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2014

Wersja: 01.01.2015 | Pobrań: 417 | Obowiązuje od: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Brak głosów

Opis: GUS DNU-R (archiwalny) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2014

Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci – podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których:

  • przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych)

i

  • rozchody z tytułu nabywania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, od nierezydentów nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Jeśli przedsiębiorstwo zostało objęte sprawozdawczością roczną, a nie dostarczało/nabywało żadnych usług w 2014 roku, powinno odpowiedzieć „nie” na pytania filtrujące.
Przedsiębiorstwa objęte sprawozdawczością roczną nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań kwartalnych DNU-K.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Przedsiębiorstwo jest informowane o powstaniu rocznego obowiązku sprawozdawczego pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Wypełnione sprawozdanie roczne DNU-R dotyczące 2014 roku należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS w terminie do 31 marca 2015 r. W razie problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się z Urzędem Statystycznym w Kielcach (tel. 41 361-15-42).
W przypadku popełnienia błędu w sprawozdaniu rocznym należy złożyć sprawozdanie korygujące w formie papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W sprawozdaniu korygującym należy ująć wszystkie transakcje dla danego okresu sprawozdawczego, także te wcześniej poprawnie wykazane. Nadesłanie sprawozdania korygującego spowoduje zastąpienie sprawozdania wcześniejszego.
W razie wątpliwości związanych z badaniem, prosimy kierować pytania na adres: kontakt-wub@stat.gov.pl.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2012 poz. 591);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. 2013 poz. 1159).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.