GUS S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2017 r.

Wersja: 01.01.2017 | Pobrań: 590 | Obowiązuje od: 2017-01-01
Brak głosów

Opis: GUS S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych według stanu w dniu 30 XI 2017 r.

W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkich studentów zarejestrowanych w dniu 30 listopada roku sprawozdawczego – łącznie ze studentami korzystającymi z urlopów dziekańskich, oraz wszystkich absolwentów, którzy w poprzednim roku akademickim (do 30 IX) uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych. Sprawozdanie ogółem należy opracować bez studentów cudzoziemców i absolwentów cudzoziemców dla studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych. Ponadto należy załączyć oddzielne sprawozdanie dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców ogółem studiujących w Polsce. Powinno być ono wypełnione według krajów pochodzenia oraz kierunków studiów. Następnie należy załączyć oddzielne sprawozdania dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (według krajów pochodzenia oraz kierunków), dla studentów cudzoziemców, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską, również według krajów pochodzenia oraz kierunków oraz dla studentów cudzoziemców odbywających pełen cykl kształcenia tylko według krajów pochodzenia. 

W dziale 1 rubrykę 2 oraz w dziale 2 rubryki 2 i 9 dotyczące osób zamieszkałych na wsi należy wypełnić wyłącznie dla sprawozdań: Studenci i absolwenci ogółem – bez cudzoziemców. 

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców ogółem należy wypełniać tylko działy 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8 i 9. 

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców polskiego pochodzenia oraz cudzoziemców, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską, należy wypełniać tylko działy 1, 2, 3, 4. 

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców odbywających pełen cykl kształcenia należy wypełnić działy 3, 4. 

W sprawozdaniach dotyczących cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie umów międzynarodowych oraz na podstawie decyzji właściwego ministra należy wypełnić w działach 3 i 4 wyłącznie wiersze ogółem. 

Szkoły wyższe prowadzące zamiejscowe jednostki organizacyjne (filie, podstawowe zamiejscowe jednostki organizacyjne, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne) sporządzają sprawozdanie łącznie obejmujące szkołę wraz z jednostkami zamiejscowymi. Do sprawozdania szkoły z poszczególnych form studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych) należy załączyć oddzielne sprawozdanie dla studentów i absolwentów (bez cudzoziemców oraz oddzielnie dla cudzoziemców): 1 – w filiach, podstawowych zamiejscowych jednostkach organizacyjnych, 2 – w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych. W sprawozdaniach wymienionych w punktach 1, 2 należy wypełnić część tytułowo-adresową oraz wyłącznie działy 1, 2, 3 i 4. 

Wyższe szkoły wojskowe sporządzają sprawozdanie dla wszystkich studentów i absolwentów oraz załączają oddzielne sprawozdanie dla studentów i absolwentów będących osobami cywilnymi. Studentów studiów międzykierunkowych prowadzonych przez kilka uczelni powinna wykazywać tylko ta uczelnia, która przeprowadzała rekrutację.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. 2016 poz. 1426).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.