Aktualnie obowiązujący druk

IFT-2/IFT-2R (5) (2012 - 2014) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja: (5) | Pobrań: 1179 | Obowiązuje od: 2012-01-01 do: 2014-12-31
Brak głosów

Opis: IFT-2/IFT-2R (5) (2012 - 2014) (archiwalny) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
[Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of management on the territory of the Republic of Poland for period]
IFT-2 jest sporządzany na wniosek podatnika. IFT-2R jest sporządzany za cały rok podatkowy.
[Delete as appropriate. IFT-2 shall be issued at the request of taxpayer. IFT-2R shall be issued for the whole tax year.]
Podstawa prawna:
Art.26 ust.3, 3b - 3d i 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".
[Legal basis: Art.26 par.3, 3b - 3d and 6 of the Act of 15 February 1992 on legal persons’ income tax (Dz.U. 2011, no 74, item 397 with subsequent amendments, hereinafter referred to as "the Act"”.]
Składający:
Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych/podmiot zobowiązany do sporządzenia informacji (zwany dalej "podmiotem").
[Submitted by: Tax remitter of lump-sum income tax on legal persons/entity liable to fill out and pass on this form (hereinafter referred to as "entity").]
Termin składania:
Do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym albo w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
[Time limit for submitting: By the last day of third month of the year following the tax year or in the case of cessation of conducting activity before that date - till the day of cessation of conducting activity or at the request of taxpayer within 14 days of such a request.]
Otrzymuje:
Podatnik, o którym mowa w art.3 ust.2 ustawy, oraz urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
[Obtained by: [Taxpayer referred to in Art.3 par.2 of the Act and a tax office mana ed by a chief of the tax office, competent for taxation of foreign persons.]

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 265, poz. 1575).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.