IFT-3R (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

IFT-3R (8) (archiwalny) (2016-2019) Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

00
2050
Wersja: (8)
Obowiązywał od 01.01.2017 do 30.04.2017

Do czego stosuje się IFT-3R (8)

Deklaracja IFT-3R jest sporządzana za cały rok podatkowy lub w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności, w terminie do dnia zaprzestania działalności.

Podstawa prawna: Art. 44d ust. 1, 3, 4 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”.
[Legal basis: Art. 44d par. 1, 3, 4 and par. 9 of the Act of 26 July 1991 on natural persons’ income tax, hereinafter referred to as ”the Act”.]

Składający: Podmioty zobowiązane do sporządzenia i przekazania informacji na podstawie art. 44d ust. 1, 3, 4, i 9 ustawy.
[Submitted by: Entites liable to fill out and pass on this form pursuant to Art. 44d par. 1, 3, 4 and par. 9 of the Act.]

Termin składania: Do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu zobowiązanego do sporządzenia i przekazania informacji albo w razie zaprzestania działalności przed tym terminem, w terminie do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktycznego lub pośredniego odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
[Time limit for submitting: By the end of month following the end of the tax year of the entity liable to fill out and pass on this form or in case of ceasing activity before
that day, until the day of ceasing activity or at the request of beneficial owner or paying agent upon receipt within 14 days of such a request.]

Otrzymuje: Faktyczny albo pośredni odbiorca, o których mowa w art. 44d ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, oraz urząd, o którym mowa w art. 44d ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy, zwany dalej ”urzędem”.
[Obtained by: Beneficial owner or paying agent upon receipt referred to in Art. 44d par. 1 subpar. 1 and par. 3 subpar. 2 letter a of the Act and office referred to in Art. 44d par. 1 subpar. 2 and par. 3 subpar. 2 letter b of the Act, hereinafter referred to as “the office”.]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz.U. 2017 poz. 181) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF