IKZ Inwentaryzacja kasy - zestawienie wpłacanej gotówki

Wersja: 15.04.2013 | Pobrań: 3925
Brak głosów

Opis: IKZ Inwentaryzacja kasy - zestawienie wpłacanej gotówki

Oprócz formalnych czynności związanych z fiskalizacją kasy i sporządzaniem raportów dobowych i miesięcznych, jednostka musi zadbać o prawidłowe ewidencjonowanie wpłacanej i wypłacanej z kasy gotówki. Jej stan musi być zgodny z ze stanem księgowym wolnych środków pieniężnych. Dodatkowo stan końcowy kasy uzyskany po zakończeniu danej inwentaryzacji powinien być zgodny z wartością towarów, będących przedmiotem dokonanej sprzedaży. Ewentualny stan nadwyżek lub niedoborów musi być odpowiednio rozliczony.
Inwentaryzacja powinna być dokonana poprzez obliczenie wpłacanej oraz wypłacanej po zakończeniu zmiany gotówki. Potwierdzenie powinno wskazywać osoby – dane pracownika przejmującego kasę oraz protokolanta, a także termin sporządzania czynności spisu. Gotówka powinna być liczona w warunkach pozwalających na kontrolę stanu wpłacanych i przekazywanych kwot.
Nadwyżki i niedobory powinny być rozliczone i wykazane w protokole. Niedopuszczalne jest pozostawienie stanu pieniędzy w kasie bez wyjaśnienia.
Inwentaryzacja ma na celu sprawdzenie prawidłowości prowadzenia kasy przez kasjera. W związku z tym spis z natury wartości pieniężnych znajdujących się w kasie przeprowadzać powinna nie jedna osoba, lecz zespół spisowy w obecności kasjera.
Do protokołu można dołączyć spis znajdujących się w kasie na dzień inwentaryzacji banknotów, monet oraz innych wartości pieniężnych.  Spisem objąć należy zarówno pieniądze, jak i dowody dokonywania transakcji (dowody płatności kartami, czeki, depozyty).
Inwentaryzacja musi być przeprowadzana również na dzień bilansowy. Wówczas badanie gotówki w kasie ma za zadanie ustalenie stanu majątku jednostki,  a nie jedynie cel nadzorczy – prowadzący do bieżącej kontroli uczciwości i rzetelności pracowników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013, poz. 363).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.