IoPTA PAN Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru

Wersja: 29.11.2019 | Pobrań: 1366 | Obowiązuje od: 2019-11-29
Brak głosów

Opis: IoPTA PAN Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru

Agencja, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, w celu wyliczenia stawki, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację, w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych, o:
1) przychodach firm audytorskich prognozowanych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka;
2) prognozowanych kosztach nadzoru sprawowanego przez Agencję w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka, obejmujących prognozowane koszty zadań realizowanych bezpośrednio przez Agencję oraz prognozowane koszty realizacji zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ujętych w planie finansowym Agencji;
3) przychodach Agencji innych niż opłaty, prognozowanych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka, ujętych w planie finansowym Agencji;
4) wysokości nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, wraz z danymi niezbędnymi do ich obliczenia obejmującymi wysokość:

a) opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,
b) opłat prognozowanych na rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,
c) kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję poniesionych w roku kalendarzowym o dwa lata poprzedzającym rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, pomniejszonych o przychody Agencji inne niż opłaty osiągnięte w roku kalendarzowym o dwa lata poprzedzającym rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka,
d) kosztów nadzoru sprawowanego przez Agencję prognozowanych na rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka, pomniejszonych o prognozowane przychody Agencji inne niż opłaty w roku kalendarzowym o dwa lata poprzedzającym rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz.U. 2019 poz. 2321).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.