KEW Karta ewidencyjna wyposażenia (odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, narzędzi itp.)

Wersja: 26.04.2013 | Pobrań: 7841
1.5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.5 (2 głosy)

Opis: KEW Karta ewidencyjna wyposażenia (odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, narzędzi itp.)

Regulamin pracy określać powinien  m.in. wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Karta ewidencyjna powinna obejmować całą odzież roboczą przekazaną pracownikowi, ewentualnie dotyczyć każdego elementu tej odzieży. Ewidencję prowadzi się celem ustalenia stanu zużycia odzieży oraz stanu ilościowego wykorzystywanego przez pracownika do wykonywania czynności służbowych.

Pracodawca nie może limitować przekazywanej odzieży pracownikowi w przypadku zniszczenia, skażenia czy zepsucia dotychczasowego kompletu odzieży, niemniej może ograniczyć ilość przekazywanych jednorazowo jej egzemplarzy oraz wydawać kolejne dopiero po zdaniu ubrania zniszczonego lub złożeniu oświadczenia o przyczynie wymiany. 

W zakładzie pracy możliwe jest ustalenie stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim przypadku kart ewidencyjnych nie trzeba stosować. Nie dotyczy to jednak stanowisk, na których są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

W przypadku zniszczenia odzieży, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracownik uzyskuje ekwiwalent pieniężny za korzystanie z odzieży własnej w powyższych przypadkach. Stanowisko pracy pozwalać musi na korzystanie ze stroju własnego. Prawo do ekwiwalentu nie jest zależne od zgody ze strony pracodawcy czy też zawarcia w tym zakresie umowy lub aneksu do umowy o pracę. 

Podstawa prawna:

Art. 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.