KON Formularz opłaty z tytułu udzielonej koncesji na 2016 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2015)

Wersja: 01.01.2016 | Pobrań: 731 | Obowiązuje od: 2016-01-01
Brak głosów

Opis: KON Formularz opłaty z tytułu udzielonej koncesji na 2016 (rozliczenie przychodu osiągniętego w roku 2015)

Formularz opłaty można wypełnić komputerowo, wydrukować, podpisać i przesłać na adres pocztowy Urzędu Regulacji Energetyki (wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty) lub wypełnić komputerowo, podpisać ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres e-mail: oplaty.koncesyjne@ure.gov.pl  wraz ze skanem (kopią elektroniczną) potwierdzenia dokonania zapłaty (w takim przypadku nie ma potrzeby przesyłania dokumentów pocztą).

Formularz należy wypełnić dla każdej posiadanej koncesji oddzielnie.

Numer DKN przedsiębiorstwa jest jeden dla wszystkich rodzajów prowadzonej działalności koncesjonowanej, określonych w ustawie Prawo energetyczne i wskazany jest w numerze koncesji. Jest to pierwsza lub druga z liczb występujących po początkowym skrócie literowym oznaczającym rodzaj koncesji (np. OPC, WEE, itd.), tj. w numerze koncesji zawierającym jedną liczbę bezpośrednio po rodzaju koncesji, numerem DKN jest ta liczba (np. OPC/32341/W/OWA/2009/RR), natomiast gdy numer koncesji zawiera dwie liczby bezpośrednio po rodzaju koncesji, numerem DKN jest druga z tych liczb (np. OPC/12584/32341/W/OWA/2009/RR).

Obowiązkiem Koncesjonariusza jest obliczenie opłaty i udokumentowanie prawidłowości jej wyliczenia (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r.). Dlatego też równocześnie z wniesieniem opłaty należy przesłać do Urzędu Regulacji Energetyki - Biura Dyrektora Generalnego (02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181) wypełnione formularze, sporządzone odrębnie dla każdego rodzaju koncesjonowanej działalności. Prawidłowość przedstawionych w formularzu danych oraz sposób wyliczenia potwierdza osoba lub osoby do tego upoważnione. Do wypełnionego formularza prosimy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie prowadziło działalności objętej koncesją (np. zawieszenie tej działalności) w roku 2015, a tym samym nie uzyskało przychodów z tytułu tej działalności, powinno wnieść opłatę w minimalnej wysokości, tj. 200 zł.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.