Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: KRS-W10 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji
KRS-W10 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

KRS-W10 (archiwalny) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

00
1459
Wersja: 01.02.2013
Obowiązywał od 01.01.2012 do 30.11.2014

Do czego stosuje się KRS-W10

Wniosek KRS-W10 służy do wnoszenia przez wnioskodawcę o dokonanie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi we wniosku i załącznikach do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu.

Do wniosku KRS-W10 należy dołączyć poniższe załączniki:

  1. W celu wpisania informacji na temat sposobu reprezentacji oraz organu reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz osób wchodzących w skład tego organu należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Jeśli podmiot nie posiada organu reprezentacji, w załączniku należy podać dane osób zajmujących się reprezentacją i zarządzaniem, wpisując w polu „Funkcja osoby w organie reprezentacji” rolę, jaką dana osoba pełni w podmiocie zagranicznym.
  2. W celu wpisania informacji na temat organu nadzoru lub kontroli zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji oraz osób wchodzących w jego skład należy wypełnić załącznik KRS-WK „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki”. Załącznik ten należy wypełnić nawet wówczas, gdy u przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń / zakładu reasekuracji ten sam organ pełni funkcje reprezentacji oraz nadzoru lub kontroli.
  3. Jeśli są powołani prokurenci należy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 
  4. W celu wpisania osób reprezentujących przedsiębiorcę zagranicznego lub zagraniczny zakład ubezpieczeń / zakład reasekuracji w oddziale należy wypełnić załącznik KRS-WJ „Reprezentant podmiotu zagranicznego”.
  5. W celu wpisania przedmiotu działalności oddziału należy wypełnić załącznik KRS-WM „Przedmiot działalności”.
  6. Jeśli razem z niniejszym wnioskiem składane są: roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta, uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, należy wypełnić załącznik KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.

 
Jeśli któraś z informacji nie dotyczy wnioskowanego podmiotu należy to pole pozostawić puste. Formularz ma w programie fillUp włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu. Jeżeli występuje możliwość wyboru odpowiedzi należy zaznaczyć "Bez zmian".

Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków.

Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami.
Wnioskodawca wypełnia pola jasne.

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2011 nr 281 poz. 1648) - załącznik nr 9

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF