DRSF Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej

Wersja: 27.07.2012 | Pobrań: 482 | Obowiązuje od: 2012-07-27
Brak głosów

Opis: DRSF Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej

Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowej instytucji płatniczej obejmuje:

  • dane finansowe i informacje, o których mowa w § 3;
  • informacje o wykonanych transakcjach płatniczych, z uwzględnieniem liczby i wartości transakcji płatniczych wykonanych w zakresie poszczególnych rodzajów usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy;
  • informację o poszczególnych rodzajach i zakresie działalności, o której mowa w art. 74 ust. 1 ustawy, odrębnie dla każdego rodzaju tej działalności.

Dane finansowe podaje się z uwzględnieniem ich struktury walutowej, obejmującej następujące waluty:

  1. złoty;
  2. euro; 3) dolar amerykański;
  3. frank szwajcarski;
  4. pozostałe waluty.

Wysokość kwot, wykazywanych w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym, podaje się z dokładnością do pełnych złotych, a wartości określane procentowo – z dokładnością do setnej części procenta.

Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza sporządza w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4)).

Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez KNF, w formacie zgodnym z wymogami tego systemu.

System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 2, KNF udostępnia krajowym instytucjom płatniczym nieodpłatnie.

Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne krajowa instytucja płatnicza przekazuje KNF nie później niż w terminie 20 dni od ostatniego dnia kwartału, za który zostało sporządzone.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji płatniczej (Dz.U. 2012 poz. 858),
Załącznik nr 2.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.