OoITU Oświadczenie o innych tytułach ubezpieczenia (celem naliczenia prawidłowych składek ubezpieczeniowych od podejmowanego zatrudnienia)

Wersja: 11.06.2013 | Pobrań: 2867
Brak głosów

Opis: OoITU Oświadczenie o innych tytułach ubezpieczenia (celem naliczenia prawidłowych składek ubezpieczeniowych od podejmowanego zatrudnienia)

Płatnik składek ubezpieczeniowych powinien uzyskać od ubezpieczonego informację o innych (niż podejmowane właśnie zatrudnienie) tytułach ubezpieczenia wpływających na wysokość składek, jakie ma on obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić na rzecz organu ZUS.
Oświadczenie może przybrać dwie formy. Jeżeli ubezpieczony nie chce ujawniać innych tytułów ubezpieczenia i jest świadomy, że nie wpływają one na wysokość składek pobieranych przez płatnika może oświadczyć, że inne tytułu ubezpieczenia nie dają podstaw do zmiany zasad podlegania ubezpieczenia oraz zmiany wysokości składek pobieranych przez płatnika.
Częściej spotykanym jest jednak oświadczenie, w którym ubezpieczony wskazuje, jakie konkretne inne tytuły ubezpieczeń występują w jego przypadku oraz jakie są podstawy ustalenia składek ubezpieczeniowych z tych innych tytułów. W konsekwencji złożenia takiego oświadczenia płatnik sam sprawdza i ustala czy powstaje w jego przypadku obowiązek pobierania składek ubezpieczeniowych w pełnej wysokości, czy też składki te zostają ograniczone.
Ograniczenie ilości pobieranych składek wynika z zasady tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Zbieg powoduje, że co do zasady ubezpieczony powinien opłacać składki wyłącznie z jednego tytułu. Tytuł ten nie może jednak powodować zaniżenia wysokości składek, stąd też co do zasady ubezpieczenie występuje pojedynczo, gdy podstawa ustalenia składek z tego tytułu nie jest niższa niż określona wartość (co do zasady jest nią minimalne wynagrodzenie za pracę).
Zbieg tytułów ubezpieczeń nie powoduje natomiast, by ograniczana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. Te pobiera się z każdego tytułu ubezpieczeń osobno, nawet jeżeli jej wysokość zostanie powielona.

Podstawa prawna:

Art. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1442).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.