OoZM Ogłoszenie o zmianie umowy

OoZM Ogłoszenie o zmianie umowy

00
1393
Wersja: 27.12.2017
Obowiązuje od 28.07.2016

Do czego stosuje się OoZM

Ogłoszenie o zmianie umowy zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Zamawiający, gdzie podaje się informacje m.in.:

 • o tym, kto przeprowadza postępowanie,
 • informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania,
 • czy postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających,
 • czy postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • nazwa i adres zamawiającego,
 • rodzaj zamawiającego,

2. Przedmiot zamówienia, gdzie podaje się informacje m.in.:

 • nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego,
 • numer referencyjny,
 • rodzaj zamówienia,
 • opis zamówienia,
 • główny kod CPV, jeżeli dotyczy dodatkowe kody,
 • okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/umowa ramowa/dynamiczny system zakupów.

3. Procedura

W tej sekcji podaje się tryb w jakim udzielono zamówienia.

4. Udzielenie zamówienia, gdzie podaje się informacje m.in.:

 • data udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 • informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy,
 • informacje dodatkowe.

5. Zmiana umowy, gdzie wyróżniamy:

 • data zmiany umowy,
 • rodzaj i zakres zmian,
 • przyczyny dokonania zmian w umowie,
 • informacje dodatkowe.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1127).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF