OoZM Ogłoszenie o zmianie umowy

Wersja: 27.12.2017 | Pobrań: 1206 | Obowiązuje od: 2016-07-28
Brak głosów

Opis: OoZM Ogłoszenie o zmianie umowy

Ogłoszenie o zmianie umowy zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Zamawiający, gdzie podaje się informacje m.in.:

 • o tym, kto przeprowadza postępowanie,
 • informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania,
 • czy postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających,
 • czy postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • nazwa i adres zamawiającego,
 • rodzaj zamawiającego,

 

2. Przedmiot zamówienia, gdzie podaje się informacje m.in.:

 • nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego,
 • numer referencyjny,
 • rodzaj zamówienia,
 • opis zamówienia,
 • główny kod CPV, jeżeli dotyczy dodatkowe kody,
 • okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/umowa ramowa/dynamiczny system zakupów.

 

3. Procedura

W tej sekcji podaje się tryb w jakim udzielono zamówienia.

 

4. Udzielenie zamówienia, gdzie podaje się informacje m.in.:

 • data udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej/ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 • informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy,
 • informacje dodatkowe.

 

5. Zmiana umowy, gdzie wyróżniamy:

 • data zmiany umowy,
 • rodzaj i zakres zmian,
 • przyczyny dokonania zmian w umowie,
 • informacje dodatkowe.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1127).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.