Aktualnie obowiązujący druk

OPAK-3 (archiwalny) Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań

Wersja: 02.10.2015 | Pobrań: 555 | Obowiązuje do: 2016-02-16
Brak głosów

Opis: OPAK-3 (archiwalny) Formularz sprawozdania o masie wytworzonych opakowań

Formularz przeznaczony jest dla producentów, importerów (pustych opakowań), dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (pustych opakowań), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych).
Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy: 
  • OPAK-1 - Producentów opakowań – sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań.
  • OPAK-2 - Importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań - sprawozdanie o masie opakowań przywiezionych z zagranicy.
  • OPAK-3 - Eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i/lub produktów w opakowaniach - sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań. 
 
Termin załatwienia sprawy:
Sprawozdania OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3 należy złożyć w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.  
 
Wymagane dokumenty:
  • Sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań (OPAK-1),
  • Sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2),
  • Sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3),
  • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy sprawozdanie podpisuje pełnomocnik. 
 
Opis procedury:
  • Weryfikacja sprawozdań OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3,
  • Sporządzenie na podstawie ww. sprawozdań raportu wojewódzkiego zawierającego masę wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz informację o realizacji przez producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4,
  • Przekazanie przez marszałka województwa raportu wojewódzkiego ministrowi właściwemu do spraw środowiska w terminie do dnia 15 maja za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 3 ustawy z 11 maja 2001 r., o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 76 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2013. poz. 21);Rozporządzenie Ministra z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. (Dz. U. z 2005 r. nr 4, poz. 30);
Stosownie do treści art. 237 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granice opakowań, za lata 2012 - 2014, składa się na dotychczasowych zasadach;
Stanowisko Ministerstwa Środowiska odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r.,poz. 888).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.