OPUP Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych

Wersja: 02.01.2012 | Pobrań: 772
Brak głosów

Opis: OPUP Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych

Komplet dokumentów dotyczący nadania uprawnień budowlanych powinien zawierać:

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami:

 • Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
 • Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
 • Życiorys zawodowy
 • Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 • Formularz osobowy 
 • Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych),
 • Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia)/ zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia)/ książka praktyki zawodowej/ dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej
 • Dokument potwierdzający zatrudnienie kandydata w okresie odbywania praktyki zawodowej,
 • Uprawnienia budowlane osób kierujących praktyką zawodową,
 • Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową z całego okresu odbywania praktyki (dotyczy praktyki odbytej po 1 stycznia 2003r.)
 • Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
 • Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U.2014.768)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.