Aktualnie obowiązujący druk

ORD-OG (1) (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Wersja: (1) | Pobrań: 775 | Obowiązuje od: 2012-01-01 do: 2016-01-04
Brak głosów

Opis: ORD-OG (1) (archiwalny) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Formularz ORD-OG jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego. Wniosek należy wypełnić w języku polskim, czytelnie – najlepiej literami drukowanymi.
Część A – Miejsce i cel złożenia wniosku
A.1. Organ, do którego kierowany jest wniosek
W poz. od 4 do 8 należy wybrać organ podatkowy, który właściwością rzeczową (bez względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy) obejmuje wnioski dotyczące przepisów prawa podatkowego odpowiadające wnioskodawcy.
A.2. Cel złożenia wniosku
W poz. 9 należy wybrać czy celem wniosku jest złożenie, czy też uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku.
Część B – dane wnioskodawcy
B.1. Dane identyfikacyjne
W poz. 10, 11, 12 zamieszcza się dane dotyczące wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca to osoba fizyczna – podaje: nazwisko, pierwsze imię, podmiot niebędący osobą fizyczną – podaje pełną nazwę i numer REGON oraz KRS.
B.2. Adres siedziby/Adres zamieszkania
W poz. 13-22 podaje się miejsce zamieszkania lub adres siedziby.
B.3. Adres do korespondencji
Część tę (poz. 23 do 32) wypełnia się w przypadku, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby podany w części B.2.
Część C – dane pełnomocnika do poręczeń
Poz. 33-45 wypełnia się tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Część D – sposób uiszczania i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych
Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł.
W poz. 49 należy wskazać sposób zwrotu nienależnej opłaty.
Część E – przedstawiciele zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej
Opis zagadnienia (poz. 51) powinien dotyczyć konkretnej sytuacji, w której przepisy prawa podatkowego były różnie zastosowane. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dalszą część opisu należy przedstawić w załączniku ORD-OG/A.
W poz. 52 należy wskazać oznaczenie przepisów (artykuł, paragraf, itd.) wraz z nazwą aktu prawnego (tytuł ustawy lub rozporządzenia), który jest przedmiotem interpretacji, bez przytaczania treści przepisu.
Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego zagadnienia w jednym podatku. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego zagadnienia, należy złożyć odrębne wnioski.
Część F – wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego
W poz. 53 wnioskodawca wskazuje organy wydające, daty wydania oraz sygnatury postanowień, decyzji lub interpretacji www.finanse.mf.gov.pl 3indywidualnych, w których jego zdaniem, w takiej samej sytuacji różnie zastosowano przepisy prawa podatkowego.
Wniosek o wydanie interpretacji nie będzie rozpatrywany, jeśli nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, tj.:

  • nie będzie zawierał wyczerpującego opisu zagadnienia oraz wskazania przepisów prawa podatkowego,
  • nie będzie zawierał wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego,
  • nie zostanie w terminie wniesiona opłata od wniosku, po uprzednim wezwaniu do jej uiszczenia.

Część G – informacja o załącznikach ORD-OG/A
W poz. 54 wnioskodawca podaje liczbę dołączonych do wniosku załączników ORD-OG/A.
Część H – podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
W poz. 55 zamieszcza się imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby upoważnionej.
W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy pamiętać, że złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej od pełnomocnictw dołączanych do wniosków ORD-OG jest prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę Biura Krajowej Informacji Podatkowej. 
Więcej informacji:
http://www.finanse.mf.gov.pl/

Podstawa prawna:

Art.14a § 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.)

Formularze archiwalne:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.