OT Przyjęcie środka trwałego (druk dwustronny)

Wersja: 08.04.2013 | Pobrań: 10005
Brak głosów

Opis: OT Przyjęcie środka trwałego (druk dwustronny)

Dokument przyjęcia środka trwałego do używania (OT) ma za zadanie ustalić, w jakim terminie podatnik rozpoczął korzystanie z przyjętego do używania majątku. Zapisów dotyczących środków trwałych dokonuje się w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Stąd dokument OT powinien datą odpowiadać dacie przyjęcia do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego. Dokument OT powinien wskazywać informacje o danym środku trwałym oraz obejmować wszystkie dane związane ze tym środkiem trwałym, który zostaje wprowadzony do ewidencji.
 
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są obowiązani do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 3, co najmniej:
1)   liczbę porządkową dokumentu;
2)   datę nabycia;
3)   datę przyjęcia do używania;
4)   określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
5)   określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
6)   symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
7)   wartość początkową;
8)   stawkę amortyzacyjną.
 
Dokument OT nie stanowi sam w sobie podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Podatnik zobowiązany jest bowiem oprócz dokumentu OT prowadzić na bieżąco ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
Zmiany w stanie składników majątku trwałego dokumentowane są poprzez sporządzanie również następujących druków:
• likwidacja środka trwałego – LT
• przekazanie/ przyjęcie środka trwałego – PT
• zmiana miejsca użytkowania – MT.

Podstawa prawna:

22n ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 poz. 361 ze zm.).

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.