OZoWW Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Wersja: 15.05.2014 | Pobrań: 1084
Brak głosów

Opis: OZoWW Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
•    zawarcia umowy spółki;
•    wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,
•    powołania zarządu;
•    ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
•    wpisu do rejestru.

Rejestracja podmiotu bez wniesienia wkładów pokrywających całość kapitału zakładowego jest niemożliwa. Sąd rejestrowy odmówi pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację i odrzuci wniosek. Wniosek składany może być w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, stąd też od momentu podpisania umowy spółki wkłady powinny być wniesione w całości w takim terminie, by zgłoszenia dokonać w terminie 6 miesięcy (liczy się termin zgłoszenia,  a nie rozpatrzenia wniosku przez sąd).

Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego nie stanowi warunku powstania spółki zakładanej przy wykorzystaniu wzorca umowy. W tym przypadku pokrycie wkładów musi się odbyć w terminie 7 dni od dnia rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Wniesienie wkładów nie powoduje, że jednostka nie może z nich korzystać. Wkłady są majątkiem spółki figurującym w księgach jako kapitał zakładowy (pasywa w bilansie) ewentualnie w przypadku agio, czyli w przypadku nadwyżki wartości po jakiej obejmowano wkłady ponad cenę nominalną  – kapitał zapasowy.
Kapitał ten wniesiony może być w gotówce, ale również w towarach, środkach trwałych, wyposażeniu, wartościach niematerialnych i prawnych.
Wkład pieniężny, wnoszony jest w formie przelewu na rachunek bankowy lub poprzez wpłatę kasową. W przypadku pokrycia kapitału w formie niepieniężnej (aport), przedmiot powinien zostać spółce udostępniony.
Zgłoszenie – oświadczenie o pokryciu kapitału, może być wypełnione w systemie łącznie ze zgłoszeniem do KRS i opatrzone podpisami elektronicznymi członków zarządu. Jeżeli oświadczenie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki, powinno być złożone do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru.

Podstawa prawna:

Art. 163 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030 zez m.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.