PB-10 Wniosek o przeniesienie decyzji na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Wersja: 17.02.2021 | Pobrań: 191 | Obowiązuje od: 2021-02-17
Brak głosów

Opis: PB-10 Wniosek o przeniesienie decyzji na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę

1. W przypadku zmiany właściciela działki lub terenu, dla których organ nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym w sprawie robót budowlanych prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane), to nowy właściciel ma obowiązek przeniesienia na siebie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. Zgodę na przeniesienie tej decyzji musi wyrazić strona, na rzecz której przedmiotowa decyzja została wydana. Wyżej wymienione pozwolenie musi być ważne, to znaczy prace budowlane nie mogły zostać przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, lub też w przypadku, gdy prace budowlane nie zostały rozpoczęte, to decyzja musi być ostateczna krócej niż trzy lata od daty złożenia wniosku o jej przeniesienie. Strona, na którą przenoszone jest pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji oraz musi złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu.

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych należy złożyć do organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję o wznowieniu robót budowlanych. W przypadku, gdy decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych wydał organ wyższej instancji w wyniku procedury odwoławczej, to o przeniesienie tej decyzji należy się zwrócić do organu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji (takie stanowisko zajmują sądy administracyjne).

3. Stronami w postępowaniu o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, pomiędzy którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie biznes.gov.pl

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz.U. 2021 poz. 322)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.