PB-4 Zgłoszenie rozbiórki

PB-4 Zgłoszenie rozbiórki

1.01
355
Wersja: 19.02.2021
Obowiązuje od 19.02.2021

Do czego stosuje się PB-4

Kiedy można dokonać zgłoszenia rozbiórki

Nie jest konieczne pozwolenie na rozbiórkę, w przypadku:

  • budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości - w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót
  • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki
  • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie zamiaru rozbiórki można złożyć w każdym momencie, jednak przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 314)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF