PFLST Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego

Wersja: 06.05.2013 | Pobrań: 3827
Brak głosów

Opis: PFLST Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego

Zniszczony środek trwały lub środek trwały bezużyteczny dla podatnika podlegać może likwidacji. Dokonuje się jej poprzez wyrzucenie lub oddanie do punktu skupu lub likwidacji. Likwidacja środka trwałego ma swoje konsekwencje zarówno w podatku dochodowym, jak i podatku od towarów i usług, stąd protokół stanowi podstawę jakichkolwiek rozliczeń w tym zakresie.
W przypadku likwidowanych środków trwałych, które w momencie likwidacji podlegały amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Nie należy w miesiącu likwidacji odpisu dzielić na części – dokonuje się go w całości.
Protokół likwidacji jest w takim przypadku podstawą do wycofania środka trwałego z ewidencji lub wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Brak protokołu powoduje błąd księgowy i niezgodność stanu faktycznego z księgowym.
Likwidację traktuje się dla celów podatku VAT jako czynność opodatkowaną zrównaną z odpłatnym zbyciem, stąd co do zasady może wymagać naliczenia podatku. W przypadku zbycia firmie kupującej towary używane lub złomującej – podstawa opodatkowania będzie cena ustalona w umowie. Inaczej będzie w przypadku wyrzucenia lub zniszczenia w punkcie złomującym - przekazując samochód do złomowania, bez wynagrodzenia, podatnik dokonuje nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Inaczej byłoby w przypadku wycofania środka trwałego na cele prywatne, które podlega opodatkowaniu jako czynność zrównana z odpłatną.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054),
Art. 22 h ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.