Aktualnie obowiązujący druk

PIT-36LS (17) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Wersja: (17) | Pobrań: 13796 | Obowiązuje od: 2021-01-01 do: 2021-12-31
Brak głosów

Opis: PIT-36LS (17) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36LS stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Formularz przeznaczony dla podatników - przedsiębiorstw w spadku, do których ma zastosowanie art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2418, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Formularz PIT-36LS przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.
Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona – urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0”.

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 45 ustawy, zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (stosownie do postanowień Ordynacji podatkowej2), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy).

Więcej informacji dotyczących formularza można uzyskać na stronie e-pity.pl/pit-36l/

Możesz też wypełnić [PIT-36L w Programie e-pity online]

Kreator deklaracji znajduje się w programie e-pity 2021, który dostępny jest na naszej stronie: www.e-pity.pl

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2418)

Załączniki do formularza:

 1. PIT/B (18) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. PIT/IP (2) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 3. PIT/ZG (7) (2019-2022) Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
 4. PIT/BR (4) (archiwalny) (2019-2020) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
 5. PIT/DS (5) (archiwalny) (2020-2021) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
 6. PIT/Z (9) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy
 7. PIT/PM (1) (2019-2022) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. PIT/O (25) (archiwalny) (2020) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 9. PIT/NZI (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
 10. PIT/MIT (2) (2019-2022) Informacja o środkach trwałych oraz przychodach
 11. PIT/WZ (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
 12. PIT/SE (1) (archiwalny) (2020) Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
 13. ORD-ZU (3) Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.