PIT-RPZ (1) Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wersja: (1) | Pobrań: 575 | Obowiązuje od: 2022-05-25
Brak głosów

Opis: PIT-RPZ (1) Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób fizycznych przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Oświadczenie PIT-PZ (1) składa podatnik osobno lub wspólnie z członkiem rodziny, jeśli wyrazi (lub wyrażą) wolę opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych, przy czym spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • oświadczenie zostanie złożone do Urzędu Skarbowego właściwego dla rozpatrzenia sprawy do dnia 31 stycznia następującego po roku podatkowym, w którym podatnik/członek rodziny przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  • przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, w którym nastąpiła miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadał na jej terenie miejsca zamieszkania przez okres wymieniony uprzednio oraz podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Oświadczenie, o którym w art. 30j ust. 1 pkt 1 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) składane jest jednorazowo.

Do oświadczenia należy złożyć certyfikat rezydencji lub inny dokument dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie, o których mowa w warunku drugim, wymienionym wyżej.

Podatnik, który zgodnie z Art. 30o ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) złoży oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem, jeśli w terminie do końca stycznia tego roku podatkowego złoży Urzędowi Skarbowemu oświadczenie PIT-RPZ (1), traci prawo do opodatkowania ryczałtem od początku roku podatkowego.

Podstawa prawna:

Art. 30o pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.