PKon Protokół kontroli

PKon Protokół kontroli

00
612
Wersja: 01.01.2012
Obowiązuje od 01.01.2012

Do czego stosuje się PKon

Kontrolę zarządza minister.

Kontrola jest wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli.

W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.

Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa właściwej do prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem danych z rejestru PESEL.

Roczny plan kontroli zatwierdza minister.

Roczny plan kontroli określa:

  • zakres przedmiotowy kontroli;
  • nazwę podmiotu kontrolowanego;
  • przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.

Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzi co najmniej dwóch kontrolujących, wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego.

Kontrolujący składa ministrowi pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli działalności podmiotu kontrolowanego, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika podmiotu kontrolowanego i ministra.

Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierownikowi podmiotu kontrolowanego, a w razie nieobecności kierownika - osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie 7-dniowy termin od dnia otrzymania protokołu do złożenia podpisu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1348); Załącznik nr 2.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF