PKWB Protokół kontroli wyrobów budowlanych

PKWB Protokół kontroli wyrobów budowlanych

00
698
Wersja: 27.12.2017
Obowiązuje od 09.08.2009

Do czego stosuje się PKWB

Protokół kontroli wyrobów budowlanych zawiera w sobie następujące sekcje:

 • pieczęć nagłówkowa lub oznaczenie właściwego organu,
 • numer akt kontroli,
 • numer karty,
 • dzień przeprowadzenia kontroli,
 • godzinę przeprowadzenia kontroli,
 • dane kontrolujących, w tym: imiona, nazwiska i numery legitymacji służbowych,
 • numer upoważnień,
 • rodzaj kontroli (planowa, doraźna),
 • dane identyfikujące kontrolowanego , imię i nazwisko lub firma, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z miejscem wykonywania działalności gospodarczej,
 • miejsce prowadzenia kontroli,
 • dane kontrolujących,
 • podać wyroby budowlane podlegające kontroli,
 • ustalenia kontroli.

Część pierwszą druku kończy podpis kontrolowanego lub osoby go reprezentującej.

W kolejnej części należy podać:

 • protokoły sporządzone w toku kontroli,
 • załączniki do protokołów,
 • uwagi kontrolowanego/osoby go reprezentującej odnośnie do stwierdzeń zawartych w protokole kontroli,
 • omówienie poprawek,
 • powody odmowy podpisania protokołu.

Protokół kończy podpis kontrolowanego (podpisy kontrolujących) lub osoby go reprezentującej i podpisy kontrolujących.

Protokół kontroli wyrobów budowlanych został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF