PoSP Postanowienie o sprostowaniu pomyłki

Wersja: 09.06.2015 | Pobrań: 243
Brak głosów

Opis: PoSP Postanowienie o sprostowaniu pomyłki

Nie do rzadkości należy sytuacja, w której decyzja lub postanowienie zwiera błędy, które w większym czy mniejszym stopniu powodują ich ułomność. Metodą na ich usuwanie jest z jednej strony wyjaśnianie treści własnej decyzji przez organ podatkowy, z drugiej – prostowanie treści wcześniej wydanego aktu organu.

Wyjaśnienie wątpliwości polega, jak wskazał NSA w wyroku z 16.2.2000 r., I SA/Lu 1438/98, na swoistej wykładni, czy też interpretacji użytych w decyzji niezrozumiałych bądź niejasnych sformułowań lub pojęć. Pamiętać jednak należy, że wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji nie może zmierzać do nowego rozstrzygnięcia ani też do uzupełnienia wydanego rozstrzygnięcia, chociażby o uzupełnienie bądź rozwinięcie stanu faktycznego zawartego w decyzji objętej żądaniem.

Natomiast prostowanie może dotyczyć błędów rachunkowych i innych oczywistych omyłek zarówno w osnowie decyzji, jak i w jej motywach (uzasadnieniu). Do takich należy np. błąd pisarski czy też podanie błędnego przepisu podstawy prawnej.

Postępowanie w sprawie prostowania kończy się postanowieniem o sprostowaniu pomyłki lub postanowieniem o odrzuceniu wniosku o  dokonanie sprostowania. Działanie organu podatkowego w tej sprawie może odbywać się w ramach samokontroli, gdy wszczynane jest ono z urzędu. Może ono również zostać wszczęte na żądanie strony.

Prostowanie wcześniejszej decyzji odbywać się może w drodze postanowienia. Prostowanie dotyczyć jednak może wyłącznie błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Forma ta nie może jednak dotyczyć podstawowych elementów wydanej decyzji – które wymagają postępowania odwoławczego.    

Możliwe jest prostowanie w formie postanowienia zarówno wydanych decyzji, jak i wydanych postanowień.

Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Podstawa prawna:

Art. 215 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015, poz. 613).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.