PPEw Protokół przekazania ewidencji

Wersja: 28.03.2013 | Pobrań: 1134 | Obowiązuje od: 2013-03-28
Brak głosów

Opis: PPEw Protokół przekazania ewidencji

Ewidencję prowadzoną w formie księgi ewidencyjnej przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przesyłką poleconą, zwaną dalej „przesyłką”.

Przesyłka składa się z ewidencji ułożonej w kolejności odpowiadającej liczbie porządkowej wskazanej w protokole przekazania ewidencji. 3. Protokół przekazania ewidencji umieszcza się w przesyłce.

Przesyłkę:

  • oznakowuje się, umieszczając na niej:
    • nazwę i adres przedsiębiorcy,
    • numer nadany przez przedsiębiorcę odpowiadający kolejności przekazywanych przesyłek; 
  • zabezpiecza się w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

W przypadku stwierdzenia:

  • niezgodności protokołu przekazania ewidencji z zawartością przesyłki lub
  • innych niezgodności z wymogami w zakresie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji
    przedsiębiorcę wzywa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki do niezwłocznego uzupełnienia ewidencji lub spełnienia pozostałych wymogów.

Ewidencję prowadzoną z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2013 poz. 348),
Załącznik nr 1.

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.