PPTPD Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wersja: 20.10.2014 | Pobrań: 525 | Obowiązuje od: 2014-10-20
Brak głosów

Opis: PPTPD Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

Terminarz przystępowania do obrony pracy dyplomowej uzgadniany musi być każdorazowo z opiekunem, recenzentem oraz innymi osobami uczestniczącymi w przewodzie. Osoby, które zaangażowane były ze strony uczelni w proces powstawania pracy stają się bowiem co do zasady uczestniczyć będą w obronie pracy i staną się osobami egzaminującymi wiedzę broniącego pracę.

Terminarz obrony jest ściśle ustalony i ustalany pierwotnie z promotorem. Przesunięcie terminu złożenia pracy wynikać musi z przyczyn losowych, które należy wyeksplikować we wniosku. Termin złożenia pracy jest pierwszą z dat, które składają się na ostateczny termin obrony pracy.

Z reguły promotor wyznacza jeden łączny termin złożenia prac dla całej prowadzonej grupy. W wyniku tego ma prawo odmówić przyjęcia pracy przez osobę, która nie dopilnuje go i spóźni się z zakończeniem. Przesunięcie terminu jest zatem odejściem od reguły i potraktowaniem broniącego w sposób indywidualny, inny niż pozostałych uczestników obrony.

Podanie warto przedstawić w formie pisemnej, wskazując, datę jego złożenia, termin pierwotny, przyczyny złożenia podania oraz prognozowany termin końcowy, konieczny do złożenia pracy. Podanie, jak każde pismo, powinno być podpisane przez składającego.

Promotor nie ma obowiązku uwzględnić wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. W przypadku odrzucenia, składający pracę dyplomową powinien sprawdzić w statucie uczelni, czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji promotora. Jeżeli nie ma jej wyjściem pozostaje ukończenie pracy oraz przystąpienie do obrony za rok – łącznie z kolejną grupą broniącą prac dyplomowych.

Podstawa prawna:

Statut uczelni, w której ma miejsce obrona pracy dyplomowej.

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.