Aktualnie obowiązujący druk

Ppwg (cło) (archiwalny) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego

Wersja: 01.07.2015 | Pobrań: 1257 | Obowiązuje od: 2015-07-01 do: 2015-09-30
Brak głosów

Opis: Ppwg (cło) (archiwalny) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego jest jedną z form regulowania należności z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotyczącego jednego lub więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia.

Wypełniając formularz w pozycji 1 i 2. należy podać nazwę organu celnego, np. "Izba Celna w Krakowie", natomiast w poz. 3 numer rachunku bankowego właściwej Izby Celnej.
W pozycji 6. "numer rachunku bankowego wpłacającego (przelew)/kwota słownie" należy podać dane w zależności od formy płatności. W przypadku przelewu należy podać numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (NRB) wpłacającego. Natomiast w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje się kwotę słownie.
W pozycji 7 i 8 podaje się nazwę i adres wpłacającego, natomiast w poz 9. NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego. NIP należy wpisać bez znaków rozdzielających (bez kresek), np. 6750007222. Jeżeli wpłacający nie posiada numeru NIP, należy wpisać identyfikator uzupełniający:

 • numer REGON, gdy wpłacający jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale posiadającą numer REGON,
 • numer PESEL, gdy wpłacający jest osobą fizyczną posiadającą numer PESEL.

Jeżeli wpłacający nie posiada jednego z podanych numerów: NIP, PESEL lub REGON - należy wpisać serię i numer paszportu lub serię i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (bez znaków rozdzielających).
Pozycję 10 wypełnia się na podstawie danych, które wypełniono w poz.9, gdzie:

 • NIP, to należy wpisać N,
 • numer REGON, to należy wpisać R,
 • numer PESEL, to należy wpisać P,
 • serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,
 • serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,
 • numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.

Pozycja 11. "okres (rok, typ okresu, nr okresu)" powinno zostać wypełnione z wyjątkiem sytuacji, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym.

W pozycji 12. należy podać symbol formularza lub płatności:

 • jeżeli wpłata dotyczy zgłoszenia celnego lub wynika z decyzji bądź postanowienia, należy wpisać odpowiednio symbol:
  • SAD - wpłata z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia,
  • SADAKC - wpłata z tytułu podatku akcyzowego od importu, dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia,
  • SADw - wpłata z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu, dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia,
  • SADAKCw - wpłata z tytułu podatku akcyzowego od importu, dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia,
 • jeżeli wpłata dotyczy należności objętych postępowaniem egzekucyjnym, należy wpisać symbol TYTULW,
 • jeżeli wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług, należy wpisać symbol IM - deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług,
 • jeżeli wpłata dotyczy innych należności, np. mandatu lub kary pieniężnej INNE.

Pozycję 13 wypełnia się w zależności od wskazanego w polu 12 symbolu.

Wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego i obowiązuje od 1 lipca 2015 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (Dz.U. 2015 poz. 768).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.