Ppwg (cło) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego

Wersja: 01.03.2017 | Pobrań: 9557 | Obowiązuje od: 2017-03-01
3 5 | Głosów: 26
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (26 głosów)

Opis: Ppwg (cło) Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek organu celnego

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa na rachunek bankowy urzędu skarbowego stosuje się wyłącznie do dokonywania wpłaty z tytułu cła, podatków od importu towarów oraz mandatów, kar pieniężnych i innych należności związanych z importem towarów.

Wypełniając formularz w pozycji 1 i 2. należy podać nazwę urzędu skarbowego.
Wpłaty należności określonych przez organ KAS należy dokonać na rachunek bankowy urzędu skarbowego wskazanego w decyzji, postanowieniu, mandacie lub
innym dokumencie wydanym przez organ KAS, z którego wynika obowiązek zapłaty tych należności. W polu tym należy wpisać nazwę urzędu skarbowego, tj.
„Urząd Skarbowy w Nowym Targu”.

W pozycji 6. "numer rachunku bankowego wpłacającego (przelew)/kwota słownie" należy podać dane w zależności od formy płatności. W przypadku przelewu należy podać numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (NRB) wpłacającego. Natomiast w przypadku wpłaty gotówkowej wpisuje się kwotę słownie.

W pozycji 7 i 8 należy wpisać imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres wpłacającego.
W przypadku osoby fizycznej należy wpisać imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania (pobytu), uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.
W przypadku osoby prawnej należy wpisać nazwę (firmę) i jej adres siedziby, uwzględniając odstępy i znaki rozdzielające.

Pozycję 10 wypełnia się na podstawie danych, które wypełniono w poz.9, gdzie:

 • NIP, to należy wpisać N,
 • numer REGON, to należy wpisać R,
 • numer PESEL, to należy wpisać P,
 • serię i numer dowodu osobistego, to należy wpisać 1,
 • serię i numer paszportu, to należy wpisać 2,
 • numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to należy wpisać 3.

Pozycja 11. "okres (rok, typ okresu, nr okresu)" powinno zostać wypełnione z wyjątkiem sytuacji, gdy wpłata dotyczy należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym.

W pozycji 12. należy podać symbol formularza lub płatności:Jeżeli wpłata z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczy zgłoszenia celnego lub wynika z decyzji bądź postanowienia, należy wpisać symbol:

 • SADAKC – wpłata dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia
 • SADAKCW – wpłata dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia
   

Jeżeli wpłata z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczy zgłoszenia celnego lub wynika z decyzji bądź postanowienia, należy wpisać symbol:

 • SADN – wpłata dotycząca jednego zgłoszenia celnego lub
  decyzji/postanowienia
 • SADNW – wpłata dotycząca więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub
  decyzji/postanowienia

Jeżeli wpłata dotyczy deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług składanej na formularzu VAT-IM, należy wpisać symbol:

 • VATIMP – deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług

Jeżeli wpłata dotyczy innych należności, np. mandatu, kary pieniężnej, kosztów
wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, należy wpisać symbol:

 • POZDOCH

Pozycję 13 wypełnia się w zależności od wskazanego w polu 12 symbolu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalkulatorów:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego (Dz.U. 2017 poz. 391).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.