PruW Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Wersja: 07.10.2015 | Pobrań: 769
Brak głosów

Opis: PruW Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

Umowa o współpracy należy do tzw. umów nienazwanych w konsekwencji czego od woli kontraktujących stron zależy, jakie zasady jej rozwiązania ustalone zostaną w umowie. To umowa wskazywać powinna zatem ewentualny okres wypowiedzenia współpracy, zasady jakie towarzyszyć temu  będą zwrot ewentualnych świadczeń lub postępowanie względem drugiej strony w okresie wypowiedzenia.

Jako że umowy o współpracy są z reguły zawierane bezterminowo i są związane ze zobowiązaniami o charakterze ciągłym, zobowiązania takie wygasają zgodnie z ustawą - kodeks cywilny - po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. 

Strony przestrzegają co do zasady warunków zawartej umowy w zakresie rozwiązania umowy i okresów wypowiedzenia. Zdarza się jednak, że obu stronom zależy na zakończeniu współpracy na warunkach innych niż wskazane zostały w zawartej umowie. Jest to możliwe na zasadzie wolności kontraktowania i oznacza, że strony mogą aneksem umowy lub porozumieniem rozwiązać umowę na wskazanych przez siebie warunkach. Do podpisania takiego porozumienia niezbędna jest zgodna wola obu stron. Nie jest zatem możliwe porozumienie bez wcześniejszego uzgodnienia warunków. 

Porozumienie dowolnie określać może warunki, jakimi kierują się strony w procesie rozwiązania umowy, zatem wskazywać może również dodatkowe uzgodnienia co do procesu dostaw, świadczenia usługi i inne warunki niż we wcześniejszym etapie współpracy. Określać może również warunki zapłaty kary umownej czy też odszkodowań za wcześniejsze lub nieterminowe rozwiązanie umowy. Wskazywać może również warunki przekazywania i zwrotu wykorzystywanego we współpracy majątku.  

Podstawa prawna:

Art. 365(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.