PSR Potwierdzenie stanów rozrachunków

Wersja: 09.06.2015 | Pobrań: 2514
Brak głosów

Opis: PSR Potwierdzenie stanów rozrachunków

Inwentaryzacja jednostki odbywać się powinna na ostatni dzień każdego roku obrotowego, przyjętego przez jednostkę w ramach jej zasad rachunkowości. W zależności od rodzaju majątku podlegającego spisowi różnicowana jest częstotliwość prowadzonych czynności oraz metody ustalania stanu składników majątku.

Potwierdzenie stanów rozrachunków stosuje się w przypadku stanowi jedną z metod inwentaryzacji mającą na celu uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Stan rozrachunków potwierdza  wierzyciel. Obowiązkiem dłużnika jest odpowiedzieć, poprzez:

  • potwierdzenie swoich zobowiązań albo
  • wniesienie zastrzeżeń co do wysokości zobowiązań.

Inwentaryzację, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

 

Można odstąpić od przeprowadzenia inwentaryzacji:

  • w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych;
  • w przypadku połączenia lub podziału jednostek, z wyjątkiem spółek kapitałowych, jeżeli strony w drodze umowy pisemnej odstąpią od przeprowadzenia inwentaryzacji;
  • w przypadku zawieszenia działalności, jeżeli jednostka nie zamyka ksiąg rachunkowych.

W zależności od działań kontrahenta w efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia stanów rozrachunków jednostka:

  • posiadać może zgodność stanu kont ze stanem stwierdzanym w rzeczywistości przez kontrahenta,
  • posiadać może niezgodności – do opisania i wyjaśnienia w księgach rachunkowych, poprzez porównanie danych z ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi, powództwami oraz kwotami kwestionowanymi  oraz poprzez weryfikację ich  realnej wartości, przy czym na kwoty wątpliwe do egzekucji należy dokonać odpisu aktualizacyjnego,
  • inwentaryzacja może nie zostać przeprowadzona prawidłowo ze względu na brak potwierdzeń ze strony kontrahenta – wówczas inwentaryzacji należności dokonać należy w  drodze  porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi oraz weryfikacji realnej wartości tych należności.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.