Aktualnie obowiązujący druk

PZ (archiwalny) Przyjęcie materiałów z zewnątrz

Wersja: 07.05.2013 | Pobrań: 1906 | Obowiązuje do: 1969-12-31
Brak głosów

Opis: PZ (archiwalny) Przyjęcie materiałów z zewnątrz

Dokument PZ dotyczy przyjęcia materiałów wykorzystywanych w działalności jednostki. Przyjęcie zewnętrzne powinno zostać ujęte na magazynie jednostki bezpośrednio w chwili uzyskania materiałów podstawowych, jak i materiałów pomocniczych. Jeżeli łącznie z dostawą nie zostaje przekazana faktura lub inny dowód księgowy, jednostka powinna sporządzić dowód przyjęcia, którego rolę może spełniać właśnie dokument PZ. W przypadku otrzymania faktury lub innego dokumentu księgowego, druk PZ sporządza się dobrowolnie, wyłącznie dla celów prowadzenia magazynu jednostki.

Przyjęcie nieodpłatne materiałów z zewnątrz nie powoduje zaliczenia ich wartości rynkowej do kosztów podatkowych. W przypadku przesunięć międzymagazynowych, dokument przyjęcia nie wpłynie na rozliczenie kosztów jednostki (wyjątkowo może wpływać na koszty przy przesunięciach między zakładami z różnych państw).

Materiały podstawowe i pomocnicze nabyte odpłatnie rozlicza się w wartości nabycia. O dacie rozliczenia kosztów decydować będzie rodzaj stosowanych zasad księgowości (metoda kasowa lub memoriałowa). W przypadku memoriału materiały zużyte do produkcji towarów rozliczyć będzie można w kosztach dopiero w związku z uzyskaniem przychodów z tytułu sprzedaży. Materiały spożytkowane do produkcji środków trwałych (koszty pośrednie) rozliczane będą w ramach odpisów amortyzacyjnych, zatem dopiero po wprowadzenia składnika majątku do używania.  

Podstawa prawna:

Par. 16 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.