Aktualnie obowiązujący druk

PZiOR (archiwalny) Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Wersja: 30.07.2020 | Pobrań: 1164 | Obowiązuje od: 2020-07-30 do: 2021-01-07
Brak głosów

Opis: PZiOR (archiwalny) Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

Protokół zajęcia ruchomości zawiera następujące dane do wypełniania:

 • oznaczenie organu egzekucyjnego,
 • oznaczenie zobowiązanego składające się z: imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, NIP lub REGON, jak i oznaczenie wierzyciela,
 • tabelę wraz z podaniem:
  • numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego,
  • numer tytułu wykonawczego,
  • dane dotyczące dochodzonych należności (termin płatności, kwota należności głównej, odsetki)

 

 • tabelę wraz z podaniem danych dotyczących opisu zajętych ruchomości, ich ilość, miara, wartość szacunkowa;
 • adnotacja o pozostawieniu zajętych ruchomości pod dozorem.

Wierzyciel może dochodzić odszkodowania od zobowiązanego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej (art. 168c § 2 ustawy). Na zobowiązanego, który nie powiadomi organu egzekucyjnego o zajęciu przez inny organ egzekucyjny tych samych ruchomości, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł (168d § 3 ustawy).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. 2020 poz. 1314)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.