RSPOIF Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu

Wersja: 08.10.2009 | Pobrań: 491 | Obowiązuje od: 2009-10-08
Brak głosów

Opis: RSPOIF Raport o stanie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych funduszu

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe funduszu lub towarzystwa, w tym dotyczące zbiorczego portfela papierów wartościowych, powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być przedstawione w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.

W przypadku gdy specyfika opisanej sytuacji, której dotyczy dany raport bieżący, informacja bieżąca lub sprawozdanie okresowe, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwe, rzetelne i kompletne odzwierciedlenie, towarzystwo lub fundusz są obowiązane do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym, informacji bieżącej lub sprawozdaniu okresowym.

Przekazywane przez towarzystwo lub fundusz raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową, finansową i prawną towarzystwa, funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych.

Raporty bieżące, informacje bieżące i sprawozdania okresowe powinny zawierać podstawę prawną ich przekazywania, a w przypadku raportów bieżących - także określać rodzaj sytuacji, której dotyczą.

Raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane Komisji powinny być numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym:

  • raporty bieżące oraz informacje bieżące towarzystwa i funduszu numeruje się osobno;
  • raporty zbiorczego portfela papierów wartościowych numeruje się dodatkowo, dodając po numerze raportu towarzystwa odrębny numer odnoszący się do danego zbiorczego portfela papierów wartościowych;
  • w przypadku raportów funduszy z wydzielonymi subfunduszami - odrębnie i w sposób ciągły numeruje się raporty funduszu i raporty poszczególnych subfunduszy;
  • w przypadku raportów funduszy inwestycyjnych zamkniętych,  raporty bieżące i informacje bieżące przekazywane na podstawie niniejszego rozporządzenia numeruje się odrębnie i w sposób ciągły. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. 2009 nr 156 poz. 1235),
Załącznik nr 3.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.