SPW-1/O (1) Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku

Wersja: (1) | Pobrań: 856 | Obowiązuje od: 2016-01-01
Brak głosów

Opis: SPW-1/O (1) Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 978) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór: 

  • deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy (SPW-1) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (SPW-2) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy (SPW-1/O), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  • informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (SPW-2/O), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rok podatkowy jest tożsamy z rokiem podatkowym podatnika w zakresie podatku dochodowego. W przypadku prowadzenia działalności wydobywczej węglowodorów przez spółkę osobową, niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, albo inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rokiem

podatkowym jest rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

Termin składania : Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 17 ust. 1 ustawy).

Miejsce składania : Urząd skarbowy. 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 42 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia

tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn.zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”.

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.