UchOZ Uchwała w sprawie odwołania z funkcji członka/prezesa zarządu

UchOZ Uchwała w sprawie odwołania z funkcji członka/prezesa zarządu

00
708
Wersja: 15.05.2017

Do czego stosuje się UchOZ

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. 

Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. 

Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania z działalności spółki, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

Od uchwały w sprawie odwołania z funkcji w zarządzie, czyli czynności organizacyjnej odróżnić należy rozwiązanie prawnego stosunku, jaki łączy daną osobę ze spółką. Po uchwale w sprawie odwołania należy zatem podjąć czynności mające na celu rozwiązanie tego stosunku, np. dokonać wypowiedzenia umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego. Jedynie w przypadku pełnienia funkcja na podstawie powołania, nie ma obowiązku dodatkowego działania oraz podejmowania czynności prawnych w stosunku do członka zarządu lub prezesa zarządu. W tym ostatnim przypadku sama uchwała powoduje rozwiązanie stosunku prawnego łączącego spółkę z osobą sprawującą daną funkcję w spółce.

Podstawa prawna

Art. 201, 203 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych tj. z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF