Aktualnie obowiązujący druk

UoPCO (archiwalny) Umowa o pracę na czas określony

Wersja: 05.03.2013 | Pobrań: 11052 | Obowiązuje od: 1996-06-02 do: 2016-02-21
3.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)

Opis: UoPCO (archiwalny) Umowa o pracę na czas określony

Pracownik może zostać zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Nie ma wskazanego górnego ani dolnego limitu czasu, ile taka umowa powinna trwać. Istnieją jednak pewne zasady, które powodują, że zabronione jest regulowanie zatrudnienia na czas określony w sposób zbyt korzystny dla pracodawcy.
Jak wskazał SN (W wyroku z dnia 7 września 2005 r., II PK 294/04), zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego.
Ustawodawca ogranicza prawo stron do zawierania umów na czas określony, czyniąc tym samym stosunek pracy pewniejszym, bezpieczniejszym dla pracownika. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony uznaje się w skutkach prawnych za równe zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Miesiąc nie znaczy terminu od 1 do 30 dnia danego miesiąca – może to być okres dowolnie wybranych 30 następujących po sobie dni.
Tak samo nie jest dopuszczalne przedłużanie umowy zawartej na czas określony. Uzgodnienie w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony. Oznacza to, że jej przedłużenie spowoduje szybsze przejście stron na warunki umowy na czas nieokreślony.
Szczególną zasadą jest, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W zakresie pozostałym wypowiedzenie nie powinno występować.
Zawarta umowa na czas określony nie rozwiązuje się w przypadku kobiet w ciąży. Umowa taka, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Zasady tej nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Szczególnym rodzajem umowy o pracę na czas określony jest umowa na zastępstwo, zawierana wyłącznie w granicach, w których w miejsce nieobecnego w pracy pracownika zostaje zatrudniony inny pracownik w zakładzie pracy.
Zasady zawierania umów o pracę wynikają z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21 poz. 94 ze zm.).
Wzór umowy o pracę na czas określony wskazuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. 1998, nr 21 poz. 94 ze zm.)
- § 6 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
- załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Załączniki do formularza:

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.