UORZP Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

UORZP Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2.01
488
Wersja: 26.10.2018
Obowiązuje od 26.10.2018

Do czego stosuje się UORZP

Uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym należy dołączyć kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

W części I formularza należy podać informację o rodzaju zadania publicznego oraz organie administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta. W części II wnioskodawca podaje dane oferentów, wskazując nazwę, formę prawną, numer KRS lub innej ewidencji, adres siedziby, stronę www, e-mail oraz telefon, a także adres do korespondencji.
W części III należy podać zakres rzeczowy zadania publicznego, w szczególności termin jego realizacji, opis wraz ze wskazaniem miejsca realizacji, opis zakładanych rezultatów oraz krótką charakterystykę Oferenta.
Część IV stanowi szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 2055) - załącznik 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF