USKSIM Umowa sprzedaży karty SIM oraz cesji praw z karty SIM

USKSIM Umowa sprzedaży karty SIM oraz cesji praw z karty SIM

00
300
Wersja: 15.10.2014

Do czego stosuje się USKSIM

Sprzedaż karty SIM w praktyce odbywa się jako umowa łączona, w której oprócz wydania towaru - rzeczy ruchomej - karty do telefonu, dochodzi przede wszystkim do przeniesienia praw i obowiązków z tą kartą związanych - a zatem do zmiany dłużnika.

Zasady zmiany dłużnika wynikać powinny przede wszystkim z umowy łączącej operatora telefonicznego z dotychczasowym użytkownikiem karty. W umowie powinien znaleźć się zapis mówiący o tym, czy dopuszczalna jest cesja praw i obowiązków oraz czy wierzyciel - operator telefoniczny, musi każdorazowo na taką zmianę wyrazić wstępnie zgodę.

W przypadku braku zapisów umowy co do kwestii przejęcia długu, zastosowanie znajdują zapisy prawa cywilnego wskazujące postępowanie w takim przypadku.

Przejęcie długu w przypadku cesji praw z karty SIM może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Umowa o przejęcie długu powinna być pod nieważnością zawarta na piśmie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przejęcie długu. Gdy wierzyciel odmówił zgody na cesję, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Oznacza to, że nowy nabywca praw z karty SIM ponosi zwrotną odpowiedzialność względem starego posiadacza, natomiast wierzyciel, który odmówi zgody nadal może występować zarówno do obecnego, jak i poprzedniego posiadacza z wnioskiem o regulowanie zapłaty (np. rachunków za rozmowy z karty).

Podstawa prawna

Art. 519 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF