UZPA Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia absolutorium

Wersja: 11.06.2015 | Pobrań: 1192
Brak głosów

Opis: UZPA Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia absolutorium

Jedną z podstawowych uchwał, jakie zobowiązane jest podjąć walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy), jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała podjęta powinna zostać na zgromadzeniu w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Absolutorium udzielane jest członkom organu zarządzającego (np. zarządu) oraz organów nadzorczych (rada nadzorcza) z pełnienia przez nich swych funkcji.

Brak absolutorium nie stanowi automatycznego odwołania członka organu z pełnienia funkcji. Stanowi wyraz oceny jego pracy w okresie, którego absolutorium dotyczy.

W razie wytoczenia powództwa przez spółkę w trybie art. 293 ksh o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej spółce, członek zarządu spółki może zasłonić się udzielonym mu absolutorium ani dokonanym przez spółkę zrzeczeniem się roszczeń o odszkodowanie. Natomiast gdy powództwo od członka organu za szkody wyrządzone spółce to wytoczy wspólnik, to członek zarządu nie może bronić się udzielonym absolutorium za dany okres, z którego wynika szkoda.

Absolutorium udzielane jest członkowi organu, a nie całemu organowi. Za czynności w ramach organu każdy członek ponosi zatem odpowiedzialność samodzielnie.  

Do niepodjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dojdzie, gdy uchwała ta nie zostanie podjęta z powodu wymaganej liczby głosów. Taki sam skutek spowoduje niezwołanie walnego zgromadzenia lub nieważność tego zgromadzenia. Natomiast w przypadku ważności zgromadzenia oraz wymaganej liczby głosów może dojść do składanej do KRS uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje wyłącznie aktualnym, a nie usuniętym członkom organów spółki. Byłemu członkowi pozostaje obrona własnych dóbr osobistych w ramach powództwa o odszkodowanie lub brak uzasadnienia uchwały lub obrona w procesie jako pozwany o odszkodowanie przez spółkę lub wspólników.     

Podstawa prawna:

Art. 231, 250, 252, 296 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.