VAP-R (1) Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Application for registration notifying of

Wersja: (1) | Pobrań: 1424
Brak głosów

Opis: VAP-R (1) Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego - Application for registration notifying of

Zgłoszenie rejestracyjne informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania VAT z tytułu usług międzynarodowego przewozu okazjonalnego
 Application for registration notifying of joining to international occasional carriage services special scheme of VAT accounting - Registrieranmeldung die über Absicht informiert, das besondere Verfahren für Mehrwertsteuerabrechnung wegen der Dienstleistungen der internationalen gelegentlichen Beförderung zu benutzen

Podstawa prawna:
Art. 134a ust.1–3, 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054), zwanej dalej „ustawą”.
/Legal basis:/
/Art. 134a (1-3, 5) of the Goods and Services Tax Act of 11 March 2004 (Dz. U. 2011, vol. 177, item 1054) hereinafter referred to as „the Act”./ /Rechtsgrundlage://Der Art. 134a Abs. 1-3, 5 des Gesetzes vom 11. März 2004 über Mehrwertsteuer (Dz. U. aus dem Jahre 2011 Nr. 177, Position Nr. 1054), das weiter als "Gesetz" bezeichnet ist./

Składający:
Podatnicy świadczący na terytorium Polski wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczą te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadający stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, niekorzystający z możliwości odliczania podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
/Submitted by://
The taxable persons who provide in Poland exclusively the international carriage services by road referring to occasional carriage of passengers by buses registered in the Member State other than Poland, who have a seat or a fixed establishment from which supply services or if there is no such a seat or a fixed establisment, they have a permanent address or a usual residence in the Member State other than Poland, who do not deduct the input VAT, do not receive refund of the input VAT or the tax surplus as referred to in art. 87(1) of the Act/ /Der/die Einreichende://Die im Gebiet Polens ausschließlich die Dienstleistungen der internationalen Straßenbeförderung erbringenden Steuerpflichtiger, die auf gelegentliche Beförderung von Personen mit den auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als das Gebiet Polens registrierten Bussen beruhen, die den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste Niederlassung haben, von der diese Dienstleistungen erbringen, und im Falle der Ermangelung eines solchen Sitzes oder einer solchen festen Niederlassung – die den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthaltsort auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaates als das Gebiet Polens besitzenden Steuerpflichtiger, die die Möglichkeit nicht wahrnehmen, die Mehrwertsteuer abzuziehen, die Rückerstattung dieser Steuer oder die Rückerstattung der Differenz die Steuer zu erhalten, über die die Rede im Art. 87 Abs. 1 des Gesetzes./

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.