VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

VAT-24 (2) (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego

5.02
1898
Wersja: (2)
Obowiązywał od 25.07.2012 do 31.12.2014

Do czego stosuje się VAT-24 (2)

Wniosek VAT-24 składa się w urzędzie skarbowym w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego czyli zaświadczenia VAT-25.
W przypadku gdy wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, identyfikator podatkowy (NIP) należy poprzedzić kodem PL.

Formularz VAT-24 dotyczy osób fizycznych oraz podmiotów niebędących osobami fizycznymi, które nabyły i sprowadziły do Polski używany środek transportu z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej i zakup ten nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
W szczególności wniosek VAT-24 składa:

 • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w innym kraju UE dokonała zakupu używanego środka transportu do celów prywatnych — obojętnie czy od płatnika VAT, czy od innej osoby fizycznej;
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która w innym kraju UE dokonała zakupu używanego środka transportu do celów prywatnych — obojętnie czy od płatnika VAT, czy od osoby fizycznej;
 • polski podatnik VAT — wyłącznie w jednej z wymienionych poniżej sytuacji:
  • gdy pojazd został zakupiony od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wdanym państwie członkowskim;

  • gdy pojazd został zakupiony od podmiotu gospodarczego niebędącego podatnikiem podatku VAT w danym państwie członkowskim;

  • gdy sprzedaż pojazdu została opodatkowana podatkiem VAT w danym państwie członkowskim na zasadach tzw. marży;

  • gdy pojazd został zakupiony na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Do formularza VAT-24 należy dołączyć:

 1. dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu umowa kupna-sprzedaży, rachunek lub faktura,
 2. inne dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że w danym przypadku nie zachodzi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, np.:
 • dotychczasowe dokumenty identyfikujące pojazd (dowód rejestracyjny, karta pojazdu) lub inne dokumenty potwierdzające fakt, że mamy do czynienia z pojazdem używanym, który był wcześniej zarejestrowany w innym państwie członkowskim UE,
 • potwierdzenia wymeldowania/wyrejestrowania środka transportu z ewidencji państwa członkowskiego, w którym został zakupiony;
 1. badanie techniczne wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (obydwa dokumenty wydaje stacja kontroli pojazdów);
 2. tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
 3. w przypadku samochodu osobowego - dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
  6)dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Pola jasne wypełnia płatnik, pola ciemne wypełnia urząd skarbowy. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi litrami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Podstawa prawna

Art.105 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. z 2012 poz. 781).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF